• THE ROOMFORTHOUGHTS FOUNDATION

  BECAUSE OUR MINDS MATTER...

 • OUR STATUTES

  (for Dutch scroll below)

  OUR OBJECTIVES

  1. The aim of the Foundation is to help realize artistic research projects that investigate the physics of thought through multimedia art and artistic research in order to serve a social interest, with the main aim of developing artistic and research-based (digital) empathy tools to support mental and/or physical health, as well as to transform activities that create stigmas about mental health into a story about inclusion and connection through (art) projects, as well as to stimulate the participation and acceptance of vulnerable individuals in all its activities.

  2. The Foundation shall endeavor to achieve its objective, inter alia, by:

  •      performing activities in support of Roomforthoughts and other similar and/or equivalent art projects;
  •      performing fundraising activities, applying for grants, including for Roomforthoughts;
  •      managing funds for Roomforthoughts and other (art) projects that serve a social purpose;
  •      establishing, participating in, cooperating with, financing, otherwise taking an interest in, managing and administering and providing advice and providing services to other companies and enterprises, including possible functioning as a priority shareholder in collaboration with Roomforthoughts
  •      conducting or commissioning research projects and/or development projects.
  3. The Foundation does not aim to make a profit.
 • ONZE STATUTEN

  ONZE DOELSTELLINGEN

  1. De Stichting heeft ten doel het realiseren van artistieke onderzoeksprojecten die de fysische eigenschappen van gedachten te onderzoeken middels multimediale kunst en artistiek onderzoek om daarmee een maatschappelijk belang te dienen, hiermee wordt voornamelijk getracht ontwikkeling van artistieke en op onderzoek gebaseerde (digitale) empathietools voor mentale en/of fysieke gezondheid te ondersteunen, alsmede om
  werkzaamheden die stigma's over geestelijke gezondheid creëren te veranderen in een verhaal over inclusie en verbinding via (kunst)projecten, alsmede om de participatie en acceptatie van de kwetsbare mens te stimuleren in al haar werkzaamheden.

  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verrichten van activiteiten ter ondersteuning van Roomforthoughts en andere vergelijkbare en/of gelijkwaardige kunstprojecten;
  • het verrichten van fondsenwervende activiteiten, onder andere door het aanvragen van subsidies, onder ander voor Roomforthoughts;
  • het beheren van gelden voor Roomforthoughts en andere (kunst)projecten, die een sociaal maatschappelijk doel dienen;
  • het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen, waaronder het mogelijk functioneren als proriteitsaandeelhouder in samenwerking met Roomforthoughts Holding
  • het verrichten of doen laten verrichten van onderzoeksprojecten
  • en/of ontwikkelingsprojecten
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.